Deze NTD code is een onderdeel van een initiatief van partijen die zich inzetten tegen de aanwezigheid van onrechtmatige en strafbare informatie (“inhoud”) op (het Nederlandse deel van) internet. Het initiatief is voortgekomen vanuit de wens van overheid en marktpartijen om te komen tot afspraken rondom Notice and- Take-down (NTD). In deze code staat beschreven op welke wijze deze partijen hier vorm en inhoud aan geven. Bij het opstellen van de NTD code is gebruik gemaakt van expertise uit het veld en van goede voorbeelden.

De NTD code schept geen nieuwe wettelijke verplichtingen, maar is juist bedoeld om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders zorgvuldig te opereren bij het op verzoek van derden verwijderen van informatie van Internet. Hiervoor is een procedure beschreven. Het voldoen aan de code is vrijwillig, het niet voldoen aan de code kan formeel niet worden afgedwongen. Het belang om aan de code te voldoen is gelegen in het bereiken van meer efficiënte procedures en het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s.

De partijen die de code onderschrijven handelen naar de in de NTD code beschreven procedures. De code is hiermee een gedragslijn die voorwaarden stelt aan de handelingen van partijen.

De NTD code richt zich op de afhandeling van meldingen ten aanzien van (vermeende) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet. Daarnaast kan de code ook aangewend worden voor inhoud die door tussenpersonen als ongewenst of schadelijk wordt gezien. De code draagt er aan bij dat private partijen dit soort meldingen zoveel mogelijk zelf afhandelen. Overigens blijft voor partijen altijd de mogelijkheid open staan om naar de rechter te stappen of aangifte te doen.
In 2018 is de code uitgebreid met een addendum waarbij het EOKM als melder is toegevoegd.